دور دوم سمپوزیوم تخصصی آموزش ابتدایی در تیرماه 1400 به میزبانی انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی استان مازندران برگزار شد. باعث افتخارم بود که لحظاتی میهمان این برنامه به مدت 20 دقیقه بودم .