کلیپ قصه باد برگرفته از یکی از اشعار مجلات رشد دانش آموزی می باشد که دانش آموزان آن را به صورت نمایش و آهنگین اجرا نمودند . در ضمن موسیقی متن این شعر نیز توسط کلاس تولید شده است.