نمونه ای از آموزش علوم در پایه سوم ابتدایی مبحث گیاهان .